Top
  >  Ανακοινώσεις   >  Αιτήσεις για την παραχώρηση χρήσης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2023, 2024 και 2025.

   Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 38609ΕΞ/10-04-2023 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1432 ΤΒ΄/10-03-2023) που αφορά στην παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας, για την τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών, τραπεζοκαθισμάτων κ.λπ. ο Δήμος Δυτικής Σάμου, καλεί τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που προτίθενται να κάνουν χρήση μισθωμένης έκτασης να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου έως 31/05/2023.

   Από την 1 Ιουλίου 2023, οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από την Κτηματική Υπηρεσία.

  Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι ιδιοκτήτες όμορων του αιγιαλού  επιχειρήσεων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping), κέντρων αναψυχής, ναυταθλητικών σωματείων αναγνωρισμένων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και επιχειρήσεων θαλασσίων μέσων αναψυχής και επιθυμούν να προβούν σε απευθείας μίσθωση έκτασης του αιγιαλού, να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο μας,  που θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση/Υπεύθυνη Δήλωση ότι η άδεια βρίσκεται σε ισχύ.

2. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει 

3.  Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον  Δήμο,

4. Αποτύπωση του προς παραχώρηση χώρου με επιμέλεια του αιτούντα, με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από  τη εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ Α.Ε. ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται. Το ανωτέρω θα θεωρείται   από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

5. Υπεύθυνη Δήλωση μη κατάληψης χώρου στην οποία θα βεβαιώνεται

α) η μη κατάληψη του προς μίσθωση χώρου έως την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης

β) ότι στην παραχωρούμενη θέση δεν υφίστανται παράνομα έργα μόνιμα ή προσωρινά αλλά και οποιοδήποτε άλλο δομικό έργο σύμφωνα με τον κώδικα πολεοδομικής νομοθεσίας,

6. Μισθωτήριο που έχει συναφθεί με την  Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., (μόνο στις περιπτώσεις όπου μεταξύ της επιχείρησης και του αιγιαλού-παραλίας  παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα-παλαιός αιγιαλός)

7. Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία θα πρέπει να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της και η ιδιότητα του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο.

Η απευθείας παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας έμπροσθεν των όμορων επιχειρήσεων, εφόσον έχουν το δικαίωμα της χρήσης, θα γίνει κατά προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου άνευ δημοπρασίας, με διάρκεια παραχώρησης τρία (3) έτη (31/12/2025).

 Η εκδήλωση ενδιαφέροντος, για χρήση αιγιαλού και παραλίας με τη διαδικασία της πλειοδοτικής δημοπρασίας(μη όμοροι) είναι θεμιτή.

  Σε περίπτωση που υπάρξουν κενοί χώροι, διότι δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον και δεν υπέβαλλε αίτηση κάποια όμορη επιχείρηση ή υπέβαλλε υπεύθυνη δήλωση περί παραίτησης του δικαιώματος χρήσης, δύναται να διενεργηθεί δημοπρασία με βάση τις σχετικές διατάξεις για την μίσθωση τους.

   Οι αιτήσεις των όμορων υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Σάμου, με συνημμένα όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

   Σε περίπτωση που διαπιστωθούν καταπατήσεις ή αυθαίρετη χρήση αιγιαλού και παραλίας θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2273350815-50817-50833

Μετάβαση στο περιεχόμενο