Top
  >  Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί   >  Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια οχημάτων Δήμου Δυτικής Σάμου

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου προκηρύσσει, ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, σε ευρώ για την προμήθεια οχημάτων (ήτοι: ενός (1) ρυμουλκού και ενός (1) ανατρεπόμενου ημιρυμουλκούμενου χωρητικότητας 28κ.μ. τουλάχιστον, τριών (3) μικρών φορτηγών με ανατροπή, ενός (1) ηλεκτρικού mini bus 9 θέσεων, ενός (1) κλειστού ημιφορτηγού τύπου Van, ενός (1) επιβατικού οχήματος, ενός (1) απορριμματοφόρου τύπου πρέσας), με τη διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

 Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας είναι επτακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσια πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (705.455,84€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις ανά Κ.Α. και έτος σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 Α/ΑΕΙΔΟΣΚΑΕΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
TMHMA 1o
Τράκτορας62. 7132. 0004291.998,92 €
Ανατρεπόμενο ημιρυμουλκούμενο 28κ.μ
TMHMA 2o
2Μικρό ανατρεπόμενο φορτηγό62. 7132. 0002119.999,76 €
TMHMA 3o
3Προμήθεια ηλεκτρικού van (9+1 θέσεων)62. 7132. 000764.999,56 €
TMHMA 4o
4Προμήθεια κλειστού φορτηγού (1τεμ)63. 7132. 000133.999,56 €
TMHMA 5o
5Προμήθεια επιβατικού οχήματος τύπου SUV64. 7132. 000224.459,00 €
TMHMA 6o
6Προμήθεια απορριμματοφόρου 10 m3 τύπου πρέσας62. 7132. 0006169.999,04 €
ΣΥΝΟΛΟ705.455,84 €

 Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1 : «Ελκυστήρας με ημιρυμουλκούμενο ανατρεπόμενο», 1 τεμάχιο ΑΡ ΕΣΗΔΗΣ : 193034

εκτιμώμενης αξίας 235.483,00 πλέον ΦΠΑ 24% και

CPV: 34223370 (Ανατρεπόμενα ρυμουλκούμενα οχήματα)

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής : 4.709,66 €

ΤΜΗΜΑ 2 : «Μικρό ανατρεπόμενο φορτηγό», 3 τεμάχια ΑΡ ΕΣΗΔΗΣ : 197285 εκτιμώμενης αξίας 96.774,00 € (32.258,00 € Χ 3 τεμ) πλέον ΦΠΑ 24%

CPV: 34134200-7 (Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα)

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 1.935,48 €

ΤΜΗΜΑ 3 : «Ηλεκτρικό mini bus εννέα (9) θέσεων», 1 τεμάχιο ΑΡ ΕΣΗΔΗΣ : 197326 εκτιμώμενης αξίας 52.419,00 (€ πλέον ΦΠΑ 24%

CPV: 34144900 (Ηλεκτρικά οχήματα)

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 1.048,38 €

ΤΜΗΜΑ 4 : «Κλειστό ημιφορτηγό τύπου VAN », 1 τεμάχιο ΑΡ ΕΣΗΔΗΣ : 197391 εκτιμώμενης αξίας 27.419,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

CPV: 34131000 (Ημιφορτηγά)

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 548,38 €

ΤΜΗΜΑ 5 : «Επιβατικό όχημα », 1 τεμάχιο ΑΡ ΕΣΗΔΗΣ : 197415 εκτιμώμενης αξίας 19.725,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

CPV: 34110000 (Επιβατικά)

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 394,50 €

ΤΜΗΜΑ 6 : «Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας », 1 τεμάχιο ΑΡ ΕΣΗΔΗΣ : 197491 εκτιμώμενης αξίας 137.096,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

CPV: 34144512 (Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων)

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: 2.741,92 €

Προσφορές υποβάλλονται για κάθε τμήμα ξεχωριστά.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του τμήματος για το οποίο συμμετέχει.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

 Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 2η Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00:00.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»,ορίζεται η 8η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. .

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.mwsamos.gr. στη διαδρομή : www.mwsamos.gr ► Ενημέρωση ► Διαγωνισμοί & Προκηρύξεις.

espd-request-v2-1.pdf

Διακήρυξη-8724_ΑΔΑΜ.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΡΨ7Λ46ΜΦΟ8-ΟΒΛ.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΔΑΜ-.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο