Top
  >  Ανακοινώσεις   >  Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης σχετικά με την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού σε όμορες επιχειρήσεις

«Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης σχετικά με την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε όμορες επιχειρήσεις »

Σας ενημερώνουμε ότι με την 58 /01-06-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η παραχώρησης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού-παραλίας στις όμορες επιχειρήσεις του Δήμου Δυτικής Σάμου, καθώς επίσης και το αντάλλαγμα της παραχώρησης αυτής.

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ Κ.Υ.Α. 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) και τις τροποποιήσεις αυτής , η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού τόσο με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε όµορες επιχειρήσεις όσο και με τη διαδικασία πλειοδοτικών δημοπρασιών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον Δήμο αποκλειστικά έως και τις 15 Ιουλίου 2020.

Το δικαίωμα της απευθείας παραχώρησης παρέχεται με αντάλλαγμα χρήσης:

Στα όμορα προς τον αιγιαλό, παραλία, κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και σε επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που δραστηριοποιούνται σε χώρο όμορο του κοινοχρήστου και λειτουργούν νόμιμα, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2022 σύμφωνα με την ΚΥΑ και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 αυτής.

Όσοι επιθυμούν την παραχώρηση τμήματος αιγιαλού με την διαδικασία της απευθείας ανάθεση καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο υποχρεωτικά τα παρακάτω προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν 1599/1986 με την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν ότι: καλύπτουν τις προϋποθέσεις ως όμορες επιχειρήσεις , στον αιτούμενο προς παραχώρηση χώρο δεν υφίστανται παράνομα έργα μόνιμα ή προσωρινά ή πολεοδομικές παραβάσεις καθώς και τη μη κατάληψη του αιτούμενου προς μίσθωση χώρου. (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία).
  3. Αποτύπωση, με αναφορά στις συντεταγμένες του προς παραχώρηση χώρου και το εμβαδόν του, με επιμέλεια του αιτούντα, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αίτησης, που ελέγχεται και θεωρείται από τον οικείο Δήμο.
  4. Φορολογική ενημερότητα εντός του τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες).
  5. Άδεια λειτουργίας / γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση.
  6. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της ΚΥΑ.
  7. Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο  δήμο (δημοτική ενημερότητα).

Τα παραπάνω υποβαλλόμενα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην σύμβαση παραχώρησης.

Κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά για το έτος 2020, όσοι είχαν συνάψει μισθωτήρια απευθείας παραχώρησης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2019 με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ  ΔΔΠ0007378/ 0454ΒΕΞ2017/11-5-2017 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ίσχυσε έως 31/12/2019, δύνανται να συνάψουν νέες μισθώσεις για τις ίδιες θέσεις.

Σε περίπτωση που υπάρξουν κενοί χώροι, διότι δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον και δεν υπέβαλλε αίτηση κάποια όμορη επιχείρηση, θα γίνει  διαγωνισμός με βάση τις σχετικές διατάξεις.

Οι αιτήσεις με συνημμένα όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά ,υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Σάμου το αργότερο μέχρι την Τρίτη 20 Ιουνίου 2020 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 22733 50817 κα. Δρανδάκη Γεωργία & 22730 50637 κα. Κιάσσου Δέσποινα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο