Top
  >  Ανακοινώσεις   >  Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής 2022

Αριθμός Αποφάσεως:  7/2022

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της  07ης  Φεβρουαρίου  2022.

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και έγκριση Ετησίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Δυτικής Σάμου, έτους 2022.

Στο Καρλόβασι, σήμερα την 07ην  Φεβρουαρίου  2022 , ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα, ύστερα από την 974/01-02-2022 πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Δημητρίου Κυπραίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 67 του Ν.3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 74 του Ν.4555/2018 και τις αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 και 33282/29-05-2020 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ. «περί σύγκλισης συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».

Πριν από την  έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από την πρόεδρο, ότι υπήρχε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου (27) μελών, συμμετέχουν στη τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr  (21) μέλη.

Στη τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν οι εξής:

Συμμετέχοντες 

1.- ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μέλος

2.-ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μέλος

3.-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ .Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μέλος

4.-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ .Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μέλος

5.-ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αντ/ρχος

6.-ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αντ/ρχος

7.-ΓΑΛΑΝΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  Αντ/ρχος

8.- ΔΗΜΟΥ – ΡΙΓΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ μέλος

9.-ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντ/ρχος

10.- ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ μέλος

11.-ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ μέλος

12.- ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ μέλος

13.-ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μέλος

14.-ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μέλος

15.-ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ μέλος

16.-ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρόεδρος

17.- ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ μέλος

18.-ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μέλος

19.- ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Αντ/ρχος

20.-ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Αντ/δρος

21.- ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μέλος

Μη συμμετέχοντες

1.- ΒΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μέλος

2.-ΓΕΝΝΙΑΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Γραμ/τεας

3.- ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ μέλος

4.-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ μέλος

5.-ΚΑΛΒΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ μέλος

6.- ΚΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  μέλος

Προσελεύσεις  – Αποχωρήσεις

 Κατά την συζήτηση του 2ου θέματος και ώρα 18:33΄ προσήλθε ο Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Διακοσταμάτης.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου Αλέξανδρος Ε. Λυμπέρης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση προκλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και συμμετείχαν στην συνεδρίαση ο πρόεδρος της Κοινότητας Καρλοβασίων κ.Νικολού Εμμανουήλ, ο πρόεδρος της Κοινότητας Υδρούσσας κ.Ευγενικός Χριστόδουλος, ο πρόεδρος της Κοινότητας Κονταιίκων κ.Παγωνδιώτης Σταμάτιος, ο πρόεδρος της Κοινότητας Κοσμαδαίων κ.Καραγιαννάκης Σταύρος, ο πρόεδρος της Κοινότητας Δρακαίων κ.Καραμαρούδης Κων/νος και ο πρόεδρος της Κοινότητας Καλιθέας κ.Παπαγεωργίου Σταύρος. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κωστάκης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, στον οποίο  η  πρόεδρος  της συνεδρίασης ανέθεσε την τήρηση των πρακτικών.

Παρευρίσκονται επίσης, Α] οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ.Κοντοριάνος Βασίλειος,    κ.Καραγιαννίδης Ιωάννης, κ.Κεραμιτζής Ιωάννης, κ.Κιλουκιώτης Εμμανουήλ και η Γενική Γραμματέα του Δήμου κ.Πατρώνη Ιωάννα  οι οποίοι κλήθηκαν ως εισηγητές θεμάτων και Β] η Αντιπεριφερειάρχης κ.Ανδρεάδου Σουλτάνα και ο ειδικός συνεργάτης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για θέματα πολιτικής προστασίας κ.Σακελλάρης Χριστόδουλος.

ΘΕΜΑ 4ον: Κατάρτιση και έγκριση ετησίου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Δυτικής Σάμου, έτους 2022.

…………………………………………………………………………………………..

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (4ο)  τέταρτο  θέμα της ημερησίας διάταξης, έδωσε τον λόγο  στην Γενική Γραμματέα του Δήμου κ.Ιωάννα Πατρώνη   και η οποία είπε προς τα μέλη του Συμβουλίου τα εξής:

Το παρόν Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου καταρτίστηκε με βάση τους στρατηγικούς στόχους του Ελληνικού Τουρισμού  για το έτος 2022 και σύμφωνα  με  τους στόχους της τουριστικής προβολής των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το σχέδιο κατατίθεται στη Επιτροπή Τουριστικής Προβολής του Δήμου Δυτικής Σάμου,  για  γνωμοδότηση  και λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το  Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής  μπορεί να αναθεωρείται στην περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. 

Η βασική στρατηγική του Ε.Ο.Τ είναι η ανάδειξη της Ελλάδας σε  κορυφαίο, ελκυστικό, πολυνησιακό  τουριστικό προορισμό, με πολυποίκιλη ενδοχώρα,  που προσφέρει ασφάλεια, οικειότητα, ποιοτικές υπηρεσίες και ευζωία, αυθεντικές και εξατομικευμένες εμπειρίες θεματικού τουρισμού,   καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο. Ειδικότερα για το 2021, το αίσθημα που προέκυψε από την ανασφάλεια, την απομόνωση, τη μονοτονία, την αβεβαιότητα και το φόβο που κυριαρχεί σε όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη, είναι κοινό σε όλους τους ανθρώπους στον κόσμο.

Το Τουριστικό Προϊόν

Δεδομένου ότι για το 2021 η ασφάλεια,  η ηρεμία και η δυνατότητα αποφυγής πολυκοσμίας  αποτελούν βασικά κριτήρια για την επιλογή ενός τουριστικού  προορισμού, η επικοινωνία προτείνεται να εστιάζει πρώτιστα στους εξής θεματικούς άξονες:

ü  Ήλιος και θάλασσα

ü  Τουρισμός ευεξίας και αναζωογόνησης  (wellness)

ü  Τουρισμός πολυτελείας

ü  Υπαίθριες δραστηριότητες

ü  Εναλλακτικός Τουρισμός /Εναλλακτική Ελλάδα (βουνά, ποτάμια, λίμνες, ενδοχώρα)

ü  Θαλάσσιος τουρισμός  (yachting, sailing, diving)

ü  Γαστρονομία

Δευτερευόντως, συνδυαστικά με τους ανωτέρω θεματικούς άξονες,  διατηρείται η προβολή και προώθηση των θεματικών/εναλλακτικών προϊόντων  που είναι σημαντικοί για τον ελληνικό τουρισμό , και ανάπτυξή τους αποτελεί διαχρονικό στόχο του ΕΟΤ.

ü  Πολιτιστικός Τουρισμός

ü  Θρησκευτικός / Προσκυνηματικός τουρισμός

ü  Τουρισμός Πόλεων / City breaks

ü  Αθλητικός τουρισμός  – Προπονητικός τουρισμός

ü  Συνεδριακός τουρισμός/τουρισμός κινήτρων

Σύμφωνα με τον Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  και δεδομένου, ότι οι δράσεις τουριστικής προβολής οφείλουν να συνεχίζονται παράλληλα, και μάλιστα σε αυτή την συγκυρία, με ιδιαίτερη έμφαση και ένταση στο ψηφιακό κομμάτι, που θα είναι το κύριο εργαλείο μας για το επόμενο διάστημα, καταρτίστηκε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για το 2022, με σταθερό προσανατολισμό στους παρακάτω βασικούς στρατηγικούς στόχους:

Ø  Αύξηση της αναγνωρισιμότητας των νησιών της Π.Β.Α. και ανάπτυξη διακριτής τουριστικής ταυτότητας, τόσο για το σύνολο της Π.Β.Α., όσο και για κάθε νησί ξεχωριστά (destination brand)

Ø   Προβολή των νησιών της Π.Β.Α. ως προορισμών που μπορούν να προσφέρουν ένα ασφαλές, διαφοροποιημένο και ειδικό τουριστικό προϊόν, βασισμένο στα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτισμικά γνωρίσματα του κάθε νησιού.

Ø  Διασύνδεση της τουριστικής προβολής με τη γαστρονομία, την αγροδιατροφή, τον πολιτισμό και το περιβάλλον των νησιών, ώστε να υπάρξει εμβάθυνση της διασύνδεσης του τουρισμού με άλλους παραγωγικούς κλάδους

Ø  Προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών με άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Η δημιουργία της «ιδιαίτερης τουριστικής ταυτότητας» του Δήμου Δυτικής Σάμου, βασίζεται στην ανάδειξη  ειδικών  μορφών τουρισμού και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την προώθηση και προβολή προτάσεων για ομάδες – στόχους όπως ο πολιτιστικός, θρησκευτικός και περιβαλλοντικός ή φυσιολατρικός τουρισμός, ο σχολικός ή εκπαιδευτικός τουρισμός, τουρισμός τρίτης ηλικίας, ο ιαματικός τουρισμός κ.ο.κ.). 

Ο σχεδιασμός και ο προϋπολογισμός δαπανών είναι ενδεικτικός και αποτελεί όριο δαπανών που μπορούν να διατεθούν πάντα με την οικονομική δυνατότητα του Δήμου και με βάση τις εκάστοτε συγκυρίες. 

Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 άρθρο 96, οι Δήμοι συμμετέχουν και χρηματοδοτούν την εκτέλεση προγραμμάτων και μέτρων εφόσον αυτά συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη. Η συγχρηματοδότηση συνήθως υλοποιείται μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων κάθε μορφής ή από ίδια διαθέσιμα του Δήμου. Πέραν αυτών οι Δήμοι μπορούν να σχεδιάζουν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής τους και να αναλαμβάνουν τον ρόλο του συντονιστή μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Η σύνταξη του στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισμό θα πρέπει να είναι σε εναρμόνιση με τον περιφερειακό σχεδιασμό αφού μέσω των χρηματοδοτήσεων εκτελούνται και έργα των Δήμων. Η Αυτοδιοίκηση μπορεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια ή με ιδιώτες- επενδυτές να αναλάβει την δημιουργία έργων ειδικής τουριστικής υποδομής όπως για παράδειγμα συνεδριακών κέντρων, τουριστικών λιμένων, κέντρων Ιαματικών Πηγών κλπ. Ωστόσο η διαχείριση των τουριστικών υπηρεσιών, με άλλα λόγια, η ανάπτυξη του προορισμού (ποιοτικά και ποσοτικά) και η προσφορά τουριστικών υπηρεσιών και «προϊόντων», συμβατών με τις προσδοκίες των καταναλωτών, εν μέρει μόνο αποτελεί έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η προσπάθεια πρέπει να είναι συλλογική. Αποτυπώνει τις δυνατότητες και τις επιλογές που έχει ο κάθε εμπλεκόμενος φορέας ώστε να συμβάλει στο μέγιστο δυνατό στην πραγμάτωση του σκοπού του Δήμου. Η  εξωστρέφεια, οι συνέργειες και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν αναμφίβολα το μέλλον του τουρισμού προσαρμοσμένο στις νέες τεχνολογίες και καινοτόμες καλές πρακτικές.

 Δραστηριοποιούμαστε πάντα με γνώμονα το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο ανήκουμε και το οποίο όπως αποδείχτηκε ανατρέπει την πορεία των πραγμάτων στο διηνεκές. Στο πλαίσιο αυτό συζητούνται και αποφασίζονται το όραμα του Δήμου και οι στρατηγικές για την εκπλήρωση αυτού του οράματος που είναι: 

ü  Η ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας και ελκυστικότητας της των ΔΕ Καρλοβασίων και Μαραθοκάμπου και η καθιέρωσή τους ως μοναδικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και φυσιογνωμία

ü  Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

ü  Την ενίσχυση & ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Θετικών Επιστημών.

ü  Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και δημιουργία επενδύσεων με προστιθέμενη αξία για το μέλλον.

Έχοντας υπόψη: 

1.      τις αριθ. 14840/25-10-2012 και 514666/24-12-2014 Εγκυκλίους του
Υπουργείου Τουρισμού-Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ), – Γενικής Διεύθυνσης Προβολής -Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης,

2.      τις διατάξεις των άρθρων 75, 93 , 95 & 96 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ
Α΄114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),

3.      τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄7.06.2010), όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’),

4.       τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4276/2014,

5.      την εγκύκλιο του ΕΟΤ( Αριθ. Πρωτ.: 16536 Αθήνα, 28 /12/2018),

6.      την από 10.06.2021 σύμφωνη γνώμη του  ανπλ/τή Προϊσταμένου Τμήματος Τουρισμού και της Αν/τριας Δ/νσης Οικονομικής Ανάπτυξης  του Δήμου Δυτικής Σάμου, 

7.      την υπ.αριθ.πρωτ. 944/31-01-2022 Πρόσκληση για την σύγκλιση της 1ης συνεδρίασης, με τηλεδιάσκεψη, της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου, 03-02-2022, για την υποβολή προτάσεων – εισηγήσεων, για την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου  Δυτικής Σάμου 

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου καλείται να συντάσσει Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής  και Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου για το έτος 2022 προκειμένου να εξασφαλίσει την παροχή σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού.

(Επισυνάπτεται η αριθ. 1/2022 απόφαση της Επιτροπής
Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου)

Εισηγούμεθα
την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου έτους 2022, σύμφωνα με την αριθ. 1/2022 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και
Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής  Σάμου

(επισυναπτόμενο  αναλυτικό πρόγραμμα)

Ακολούθησαν παρεμβάσεις των επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των δημοτικών συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά την ανωτέρω εισήγηση,  και έχοντας υπόψη του:

1.      Την εισήγηση της Γενικής Γραμματέας του Δήμου

2.      Την υπ΄ αριθ. 1/2022 απόφαση της Επιτροπής
Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου

3.      Το επισυναπτόμενο αναλυτικό Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου έτους 2022

4.      Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018, του Ν.3852/2010 και του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ).

5.      Τις διατάξεις του άρθρου  65  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 72  του Ν. 4555/2018.

6.      Τις διατάξεις του άρθρο 10, παρ.1 του ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου

7.      Τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020 και 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση, Ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου έτους 2022, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 1/2022 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου και το επισυναπτόμενο αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

Ύστερα από τα παραπάνω και αφού συζητήθηκαν και τα επόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις  23:00΄ 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο