Top
  >  Ανακοινώσεις   >  Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής 2021

Απόσπασμα από το πρακτικό της 8ης Συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της  25ης  Ιουνίου  2021.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και έγκριση του ετήσιου προγράμματος Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου.

Στο Καρλόβασι, σήμερα την 25ην Ιουνίου 2021 , ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή, ύστερα από την 8148/18-06-2021 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Δήμου-Ρίγλη Αριάδνη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 67 του Ν.3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 74 του Ν.4555/2018 και τις αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 και 33282/29-05-2020 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ. «περί σύγκλισης συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».

Πριν από την  έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από τον Αντιπρόεδρο, ότι πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου (27) μελών, συμμετέχουν στη τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr  (19) μέλη.

Στη τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν οι εξής:

Συμμετέχοντες 

1.- ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μέλος

2.-ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ μέλος

3.-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ .Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μέλος

4.-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ .Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μέλος

5.- ΒΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ αντ/ρχος

6.-ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αντ/ρχος

7.-ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αντ/ρχος

8.-ΓΑΛΑΝΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  Αντ/ρχος

9.-ΓΕΝΝΙΑΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Γραμ/τεας

10.-ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντ/ρχος

11.-ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ μέλος

12.-ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μέλος

13.-ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μέλος

14.-ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ μέλος

15.-ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μέλος

16.-ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ μέλος

17.- ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ μέλος

18.-ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Αντ/δρος

19.- ΠΑΝΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ μέλος

Μη συμμετέχοντες

1.- ΔΗΜΟΥ – ΡΙΓΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ πρόεδρος

2.- ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ μέλος

3.- ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ μέλος

4.-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ μέλος

5.- ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ μέλος

6.-ΚΑΛΒΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ μέλος

7.- ΚΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  μέλος

8.- ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ μέλος

Προσελεύσεις  – Αποχωρήσεις

 Κατά την συζήτηση του 12ου θέματος και ώρα 21:30΄ αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος, κ.Δημήτριος Κυπραίου.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου Αλέξανδρος Ε. Λυμπέρης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση προκλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και συμμετείχαν στην συνεδρίαση ο πρόεδρος της Κοινότητας Καρλοβασίων κ.Νικολού Εμμανουήλ, ο πρόεδρος της Κοινότητας Μαραθοκάμπου κ.Καλβίνος Παρασκευάς, ο πρόεδρος της Κοινότητας Λέκκας κ.Μαθιός Κωνσταντινός, ο πρόεδρος της Κοινότητας Πλατάνου κ.Κωστάκης Γεώργιος και ο πρόεδρος της Κοινότητας Κονταιίκων κ.Παγωνδιώτης Σταμάτιος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κωστάκης Γεώργιος, υπάλληλος του Δήμου, στον οποίο  ο  Αντιπρόεδρος  της συνεδρίασης ανέθεσε την τήρηση των πρακτικών.

Παρευρίσκονται επίσης, Α] οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ.Κοντοριάνος Βασίλειος,   κ.Κούκουρα Ανθή-Ειρήνη, κ.Κιλουκιώτης Εμμανουήλ, κ.Χαραλαμπάκη Κων/να, κ.Μακρή Ευαγγελία και η Γενική Γραμματέα του Δήμου κ.Πατρώνη Ιωάννα  οι οποίοι κλήθηκαν ως εισηγητές θεμάτων .

ΘΕΜΑ 15ον: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και έγκριση του ετήσιου προγράμματος Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου.

…………………………………………………………………………………………..

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας o Aντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (15ο)  δέκατο πέμπτο θέμα της ημερησίας διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Γενική Γραμματέα του Δήμου, κ.Ιωάννα Πατρώνη  και η οποία  είπε προς τα μέλη του Συμβουλίου  τα εξής:

Το παρόν Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου καταρτίστηκε με βάση τους στρατηγικούς στόχους του Ελληνικού Τουρισμού  για το έτος 2021 και σύμφωνα  με  τους στόχους της τουριστικής προβολής των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το σχέδιο κατατίθεται στη Επιτροπή Τουριστικής Προβολής του Δήμου Δυτικής Σάμου,  για  γνωμοδότηση  και λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το  Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής  μπορεί να αναθεωρείται στην περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. 

Συγκεκριμένα: Η στρατηγική που χαράσσει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ) για το 2021, στοχεύει στην τόνωση του ελληνικού τουρισμού, με αιχμή την προβολή της χώρας διεθνώς 12 μήνες τον χρόνο. Στην κατεύθυνση αυτή, και με στόχο η Ελλάδα να είναι παρούσα σε παγκόσμιο επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ξεκίνησε  στα τέλη Οκτωβρίου 2020, η καμπάνια του Οργανισμού για την προβολή των πέντε νησιών του ανατολικού Αιγαίου, της Σάμου, της Λέρου, της Χίου, της Λέσβου και της Κω, που έχουν δεχτεί τον μεγαλύτερο όγκο των προσφυγικών ροών. Προσαρμοζόμενος ο Ε.Ο.Τ στις ειδικές συνθήκες που έχει δημιουργήσει η υγειονομική κρίση και με δεδομένο ότι δεν ήταν εφικτή η πραγματοποίηση  τουριστικών εκθέσεων με φυσική παρουσία, αναζητήθηκαν εναλλακτικές μορφές συμμετοχών όπως οι Digital παρουσιάσεις προκειμένου να μπορέσει να συμμετέχει διαδικτυακά, σε εκθέσεις και να προγραμματίσει B2B συναντήσεις που θα δώσουν περαιτέρω ώθηση στον ελληνικό τουρισμό ενόψει του 2021, μιας χρονιάς ιδιαίτερης σημασίας, έπειτα από ένα 2020 που κρίθηκε από την πανδημία του COVID19.

Σύμφωνα με τον Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  και δεδομένου, ότι οι δράσεις τουριστικής προβολής οφείλουν να συνεχίζονται παράλληλα, και μάλιστα σε αυτή την συγκυρία, με ιδιαίτερη έμφαση και ένταση στο ψηφιακό κομμάτι, που θα είναι το κύριο εργαλείο μας για το επόμενο διάστημα, καταρτίστηκε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για το 2021, με σταθερό προσανατολισμό στους παρακάτω βασικούς στρατηγικούς στόχους:

Ø  Αύξηση της αναγνωρισιμότητας των νησιών της Π.Β.Α. και ανάπτυξη διακριτής τουριστικής ταυτότητας, τόσο για το σύνολο της Π.Β.Α., όσο και για κάθε νησί ξεχωριστά (destination brand)

Ø   Προβολή των νησιών της Π.Β.Α. ως προορισμών που μπορούν να προσφέρουν ένα ασφαλές, διαφοροποιημένο και ειδικό τουριστικό προϊόν, βασισμένο στα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτισμικά γνωρίσματα του κάθε νησιού.

Ø  Διασύνδεση της τουριστικής προβολής με τη γαστρονομία, την αγροδιατροφή, τον πολιτισμό και το περιβάλλον των νησιών, ώστε να υπάρξει εμβάθυνση της διασύνδεσης του τουρισμού με άλλους παραγωγικούς κλάδους

Ø  Προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών με άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Με βάση αυτούς τους στρατηγικούς στόχους, ο νεοσύστατος Δήμος Δυτικής Σάμου (Ν.4600/2019) παρά τις δυσμενείς συνθήκες και τα προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί λόγω της πανδημίας αλλά και του καταστροφικού σεισμού της 30ης Οκτωβρίου 2020, συνεχίζει να οραματίζεται, να προσπαθεί, να σχεδιάζει και να υλοποιεί μια σειρά από δράσεις με γνώμονα την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του τόπου μας για την ανάδειξη των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων.

Η δημιουργία της «ιδιαίτερης τουριστικής ταυτότητας» του Δήμου Δυτικής Σάμου, βασίζεται στην ανάδειξη  ειδικών  μορφών τουρισμού και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την προώθηση και προβολή προτάσεων για ομάδες – στόχους όπως ο πολιτιστικός, θρησκευτικός και περιβαλλοντικός ή φυσιολατρικός τουρισμός, ο σχολικός ή εκπαιδευτικός τουρισμός, τουρισμός τρίτης ηλικίας, ο ιαματικός τουρισμός κ.ο.κ.). 

Η όλη διαδικασία ξεκινάει με τη δημοτική αρχή η οποία πιστεύει ότι το City and Place Branding είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους για να αποκτήσει και να διατηρήσει o Δήμος Δυτικής Σάμου, μια ανταγωνιστική ταυτότητα της πόλης και των ΔΕ Καρλοβασίου και ΔΕ Μαραθοκάμπου . Οι δαπάνες στήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με συμμετοχή σε συνέδρια (συνεδριακός τουρισμός),  η χορήγηση υποτροφιών σε αριστεύσαντες φοιτητές συμβάλλουν, έμπρακτα, στην ενδυνάμωση του ρόλου και της προσφοράς του  Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Θετικών Επιστημών, με πολλαπλά οφέλη στην πολιτισμική και τουριστική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας του Δήμου μας.

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου, αρωγός κάθε προσπάθειας στηρίζει τις δράσεις και τα θεμέλια που έθεσε ο ενιαίος Δήμος Σάμου, στο τομέα της προβολής και ανάπτυξης του νησιού μας. Έχοντας πολύτιμη παρακαταθήκη και τεχνογνωσία, θεωρεί ότι έχει την βάση, το εφαλτήριο, για την επίτευξη νέων στόχων αξιοποιώντας τις οικονομίες κλίμακας, υιοθετώντας καλές πρακτικές μέσα από την αμοιβαία συνεργασία της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών της αλλά και την διαδημοτική συνεργασία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Έχοντας υπόψη: 

1.      τις αριθ. 14840/25-10-2012 και 514666/24-12-2014 Εγκυκλίους του
Υπουργείου Τουρισμού-Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ), – Γενικής Διεύθυνσης Προβολής -Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης,

2.      τις διατάξεις των άρθρων 75, 93 , 95 & 96 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ
Α΄114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός κώδικας),

3.      τις διατάξεις των άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄7.06.2010), όπως ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’),

4.       τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4276/2014,

5.      την εγκύκλιο του ΕΟΤ( Αριθ. Πρωτ.: 16536 Αθήνα, 28 /12/2018),

6.      την από 10.06.2021 σύμφωνη γνώμη του  ανπλ/τή Προϊσταμένου Τμήματος Τουρισμού και της Αν/τριας Δ/νσης Οικονομικής Ανάπτυξης  του Δήμου Δυτικής Σάμου, 

7.      την υπ.αριθ.πρωτ.8099/17.06.2021 Πρόσκληση για την σύγκλιση της 4ης συνεδρίασης, δια περιφοράς, της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου, την 22η Ιουνίου 2021, για την υποβολή προτάσεων – εισηγήσεων, για την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου  Δυτικής Σάμου 

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου καλείται να συντάσσει Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής  και Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου για το έτος 2021 προκειμένου να εξασφαλίσει την παροχή σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού.

(Επισυνάπτεται η αριθ. 4/2021 απόφαση της Επιτροπής
Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου)

Εισηγούμεθα
την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου έτους 2021, σύμφωνα με την 4/2021 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και
Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου

                      (επισυναπτόμενο  αναλυτικό πρόγραμμα)

Ακολούθησαν παρεμβάσεις των επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των δημοτικών συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Το Συμβούλιο μετά την ανωτέρω εισήγηση,  και έχοντας υπόψη του:

1.      Την  εισήγηση της Γενικής Γραμματέας του Δήμου

2.      Tην υπ΄ αριθ.4/2021 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου

3.      Τις διατάξεις του άρθρου  65  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 72  του Ν. 4555/2018.

4.      Τις διατάξεις του άρθρο 10, παρ.1 του ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου

5.      Τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020 και 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση, Ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου έτους 2021, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 4/2021 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Σάμου, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο αναλυτικό πρόγραμμα και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις  01:00΄ .


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2021

Μετάβαση στο περιεχόμενο